Algemene voorwaarden

Ledlounge
BE 0743.599.030
Daalstraat 51
2590 Berlaar
Tel. +32 4 87 44 10 03

Algemene voorwaarden
Door gebruik te maken van deze website en/of een bestelling te plaatsen gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden, hieronder beschreven.

Klantendienst
De gebruiker verklaart dat hij/zij 18 jaar of ouder is bij het plaatsen van een bestelling op deze website.
Bij vragen of opmerkingen over Ledlounge, een bestelling of onze producten en diensten, contacteer ons via e-mail: info@ledlounge.be

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker mag de inhoud van Ledlounge gebruiken voor persoonlijke informatie en om te winkelen en bestellingen te plaatsen op deze website, en voor geen enkel ander doel.
De naam en het logo van Ledlounge zijn beschermd door nationale en internationale wetten. De gebruiks- en reproductierechten, alsook de intellectuele rechten die verband houden met deze website zijn de exclusieve eigendom van Ledlounge. Buiten het raadplegen van de website, wordt er geen enkele licentie of eender welk ander recht verleend aan eender wie op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Deze mogen enkel worden gereproduceerd of meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ledlounge. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen aan de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

Prijzen
Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Er wordt een verzendkost van 7 euro aangerekend voor nationale zendingen. Voor verzendingen naar buurlanden wordt een verzendingskost van 20 euro aangerekend.
De prijzen vermeld op de webshop zijn onder voorbehoud van fouten of wijzigingen van de leverancier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verkeerd geafficheerde prijzen door menselijke fout of plotse prijswijzigingen vanuit de fabrikant.

Producten
De foto’s van de producten op de website worden enkel ter illustratie vermeld en zijn niet contractueel. Hoewel Ledlounge er alles aan gedaan heeft om de producten zo getrouw mogelijk weer te geven, worden alle producten met de hand gemaakt en kan Ledlounge niet waarborgen dat de weergave van de producten op het scherm van de klant precies overeenstemt met de bestelde producten. De producten kunnen dus kleine verschillen vertonen met de foto’s. Zo kunnen alle groottes, gewichten, inhouden, afmetingen en metingen weergegeven op de website minimale verschillen vertonen.

Levering
De levering van de producten vindt plaats zolang de voorraad strekt. De leveringsperiode start pas na ontvangst van het factuurbedrag. De vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en dus niet bindend.

Verzakingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 15 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit recht geldt niet voor meubels.

De koper moet de verkoper vooraf inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd. Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de koper. Indien de koper na afloop van de termijn van 15 werkdagen de geleverde zaken niet aan de verkoper heeft teruggezonden, wordt dit als afgerond aanzien. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van aangetekende zending. Terugzending van de bestelling kan alleen in de originele of gelijksoortige verpakking en zonder enige gebruikssporen (beschadiging, bevuiling, etc.). Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, zorgt de verkoper ervoor dat binnen de 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag aan de koper wordt terugbetaald.

Waarborg
Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
Wij staan niet in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.
Gebreken moeten spoedig, uiterlijk binnen 3 dagen na levering, aan ons worden kenbaar gemaakt, met een volledige en duidelijke omschrijving.

Overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Klachten
Klachten over een foutieve of onvolledige levering dienen binnen de 3 dagen na ontvangstdatum gemeld te worden. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig verpakt. De verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies tijdens de verzending.

Betaling
De betaling dient te gebeuren voor de verzending van de goederen.

Persoonsgegevens
Door een bestelling te plaatsen op de website van Ledlounge, staat de koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch recht.